Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Pénztárgép használat

2013. április 18.

    3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek és taxaméterek.... használatáról ... a  rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Megkérdeztük kiknek lehet még egyszerű papírnyugtát használni.

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRÉS

(A NAV válasza a csatolmányból letölthető)

1. KÉRDÉS:

Adó alany a kistermelő, kézműves, őstermelő, falusi vendégasztal szolgáltató, falusi szállásadó is.

A) Kistermelő, őstermelő értékesíthet

1.      háztól (nem üzletkötelem)

2.      házhozszállítással (nem házaló tevékenység)

3.      piacon, rendezvényen

4.      kereskedelmi egységnek

5.      vendéglátó egységnek

6.      közétkeztetésnek.

B) Kézműves értékesíthet

1.      háztól (nem üzletkötelem)

2.      házhozszállítással (nem házaló tevékenység)

3.      piacon, rendezvényen

4.      kereskedelmi egységnek

C) Falusi vendégasztal szolgáltató értékesíthet

1.      háztól (nem üzletkötelem)

1.) Minden variáció esetében kérem válaszolja meg hogy köteles-e péntárgépet működtetni? 2.) Köteles-e a rendelet szerint pénztárgépet működtetni?

3.) Melyik jogszabály(ok) mely paragrafusa utal erre?

4.) Áfa alanyi vagy mád adózási kivétel van-e a pénztárgép működtetés alóli alanyi mentességhez?

5.)Melyik értékesítési forma az, ahol a papíralapú nyugtaadási kötelezettség is elég?

INDOKLÁS:
kistermelő, kézműves, őstermelő, falusi vendégasztal szolgáltató, falusi szállásadó részére a jogszabályi kötelezettség
aránytalan terhet jelent.

Az ezen kőr számára ez kiegészítő jövedelem is lehet, itt is ÉLETSZERŰTLEN a rendeletben megfogalmazott pénztárgép kötelem.

Nem áll összhangban a következő jogi környezettel (ha ezen kört érinti a rendeleti pénztárgép kötelem):

A.) Kormányprogramhoz való viszony

A Nemzeti Együttműködés Programjának 1.5. A magyar mezőgazdaság megújítása című pontjában

-          „Fenn kell tartani kultúrtájainkat, a települések közösségeit, egyediségükben megnyilvánuló termelési hagyományainkat.”

A Program turizmus fejlesztésére vonatkozó megállapításai:

-         „A helyi és regionális szinten elismert termékek, az értékesítésre is lehetőséget adó piacok fejlesztése elősegíti a helyi identitás erősítését éppúgy, mint a lakossági ellátás mellett a turizmus, falusi turizmus kibontakozását.”(1.5., 26. o.)

A Program adminisztráció hatékonyságának javítására vonatkozó megállapításai:

-         „A Nemzeti Ügyek Kormánya (…) helyre fogja állítani a magyar állam tekintélyét. Közigazgatási rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába állítja. A bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli.”

 

B.) A Bizottság Szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodása és programjai előrehaladásáról:

2.3. A foglalkoztatási szint növelése a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatás-, oktatás és társadalmi befogadás politikák révén, figyelemmel a területi különbségekre

Állampolgároknak és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése hatékony és fenntartható közigazgatás segítségével

- Az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célzó intézkedéseket minden közigazgatási területen folytatni szükséges, beleértve a vámhatóság modernizációját.

Tematikus célkitűzés: a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása

 

5. számú ország specifikus ajánlás (2012):(…) Az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedések megvalósítása (…) Stabil jogi és vállalkozó-barát környezet biztosítása a pénzügyi és nem-pénzügyi vállalkozások számára, beleértve külföldi befektetőket is. Csökkenteni az adófizetési kötelezettség költségeit, és létrehozni egy stabil, jogszerű, torzítás mentes keretet a társasági adózás számára.(…) Specifikus, cél-orientált támogatási rendszer kidolgozása innovatív KKV-k támogatására az új innovációs stratégia keretében.

C.) 2006/123/EK IRÁNYELV

53. preambulum valamint a  1. cikk 4) Ez az irányelv nem érinti a kulturális vagy nyelvi sokszínűség, illetve a tömegtájékoztatás sokféleségének védelme vagy előmozdítása érdekében hozott közösségi vagy a közösségi jognak megfelelő nemzeti intézkedéseket.

 

13. cikk (2) Az engedélyezési eljárások és az alaki követelmények nem lehetnek visszatartó erejűek, és nem nehezíthetik meg vagy késleltethetik indokolatlanul a szolgáltatás nyújtását. Könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, továbbá az alkalmazásukból eredő,

a kérelmezőket terhelő díjaknak ésszerűnek és arányosnak kell lenniük a szóban forgó engedélyezési eljárások költségével, és nem haladhatják meg az eljárások költségét.”

 

KÉREM A TOVÁBBI SZÖVEGNÉL A  DŐLT ALÁHÚZOTT SORSZÁMOZOTT KÉRDÉSEKRE IS VÁLASZOLJANAK!

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről,
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

3. § (1) A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést(a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(2) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

 

1. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel eleget tenni kötelezettek köre

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

Megjegyzés: Az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007.évi CXXVII. tv .

165. § (1) Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül;

b)212 a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg a 164. § (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a 6. § (4) bekezdésében, valamint a 29. és 89. §-ban meghatározott esetekben.

(3)213 Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben sem, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

a) egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik;

b) az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

166. §

(1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni.

(2)Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése].

2.      KÉRDÉS:

Tehát ha számlakibocsátással bizonylatolja a nyugtaadási kötelezettségét kp: fizető részére, akkor mentesül a péntárgép működtetése alól.?

 

a)    a gyógyszertárak,

b)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7

Megjegyzés,  azaz: (Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem (471); Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme (472); Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (473); Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme (474); Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (475); Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme (476); Egyéb mns áru kiskereskedelme pl. növény, műtrágya, állateledel, gyógyászati termék, gyógyszer, használt cikk, illatszer, bőráru, lábbeli, óra, ékszer,  ruházat (477))

 

és 47.91 szerinti kiskereskedelmi

        Megjegyzés, azaz: (Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791);

az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást),

Megjegyzés, azaz: (Éttermi vendéglátás (561); Italszolgáltatás (563)

3.      KÉRDÉS:

MEGJEGYZÉS az 5621 (rendezvényi étkeztetés, így a falusi vendégasztal ugye nem tartozik bele!)?

HA SZÁMLAKIBOCSÁTÁSSAL BIZONYLATOLJA A NYUGTAADÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT KP: FIZETŐ RÉSZÉRE, AKKOR MENTESÜL A PÉNTÁRGÉP MŰKÖDTETÉSE ALÓL.?

 

az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási,

Megjegyzés, azaz: (Szállodai szolgáltatás (551); Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás pl. - gyermeküdülő, egyéb üdülőház; - vendégház és bungaló; - falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül; - ifjúsági szálló; - turistaszálló, - menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére (552); Kempingszolgáltatás pl. - kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás; - a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása; - menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz (553);)

4.      KÉRDÉS:

Ha számlakibocsátással bizonylatolja a nyugtaadási kötelezettségét kp: fizető részére, akkor mentesül a péntárgép működtetése alól?  A fentiek értelmében az 5520 ÖVTJ számmal rendelkező  falusi szállásadók, amennyiben számlát állítanak ki minden  vendégüknek, úgy mentesülnek a pénztárgép működtetése alól?

 

a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési

Megjegyzés, azaz(Gépjárműkölcsönzés (771); Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése pl. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése is (772); Irodagép, számítógép kölcsönzése (7733))

5.      KÉRDÉS:

Falusi szolgáltató, túravezet. Civil szervezet  ha kölcsönöz kerékpárt. Kenut pinpongasztalt akkor MI VONATKOZIK RÁ?

Ha számlakibocsátással bizonylatolja a nyugtaadási kötelezettségét kp: fizető részére, akkor mentesül a péntárgép működtetése alól?

 

és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt,

 

Megjegyzés, azaz: (Számítógép, kommunikációs eszköz javítása (951); Személyi, háztartási cikk javítása (952))

 

kivéve:

ba)    a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb)    a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc)    az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd)    a termelői borkimérés,

be)    az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

 

6.      KÉRDÉS:

KÉREM itt magyarázzák meg a kivétel kivételét az élelmiszer termelő/előállító esetére vonatkoztatva!

 

7.      KÉRDÉS:

NEM TARTOZIK a rendelet, így a pénztárgépkötelem hatálya alá?

4799 - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be nem sorolható módon : (Pl. HÁZTÓL való és Házhozszállítással?)
- közvetlen értékesítés, házaló ügynök útján
- árusító automatán keresztül
- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással
- a nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység (az internetes értékesítés kivételével),
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenysége

      478 - Piaci kiskereskedelem

      5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- diákszálló
- kollégium
- munkásszálló
- családi panzió, szoba bérbeadása
- vasúti hálókocsi

Köszönettel: Szabadkai Andrea

Magyar Biokultúra Szövetség

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület

MNVH elnökségi tag.

30/7688718

szabadkai@biokultura.org

Az Útmutató  a Védegylet Egyesület megbízásából a “Svájci és magyar alulról szerveződő civil szervezetek szövetsége az autonóm helyi gazdaságfejlesztés támogatására” pályázat keretében készült.

 

 

Kapcsolódó állományok

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás